Uchwała Nr XXX/225/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Krzanowice

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 23-04-2014
Dodał: renata
Data publikacji: 23-04-2014
Ostatnio zmodyfikowany: 23-04-2014
Modyfikował: renata
Rejestr zmian dokumentu [+]

Uchwała nr II/24/2002
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 06 grudnia 2002r.

w sprawie: Statutu Gminy Krzanowice

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art.18 ust. pot. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ).

Rada Miejska w Krzanowicach uchwala:

 

§1

Statut Gminy Krzanowice w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały.

§2

Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej:

  1. Nr XVI/89/96 Rady Gminy w Krzanowicach z dnia 12 czerwca 1996r. W sprawie nadania Statutu Gminy Krzanowice.
  2. Nr XXI/123/97 Rady Gminy w Krzanowicach z dnia 20 czerwca 1997r. w sprawie zmian w Regulaminie Rady Gminy - zał. Nr 4 do Statutu Gminy.
  3. Nr XXV/144/97 Rady Gminy w Krzanowicach z dnia 26 listopada 1997r. w sprawie zmiany brzmienia zał. Nr 3 do Statutu Gminy.
  4. Nr XXVII/217/02 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 31 sierpnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Krzanowice.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w drodze obwieszczeń na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

  • Pełny Statut Statut Gminy do pobrania w pliku programu MS Word.
  • Zmiany uchwały Nr II/24/2002 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 06 grudnia 2002r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzanowice

zmiana_do_statutu_gminy.doc

Informacje o dokumencie
Data dodania: 11-11-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 14-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]
Portal www.krzanowice.pl/new/bip/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij