Ogłoszenia

 

 • Informacja o wynikach III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego z 4 września 2014r. (informacja)

 

 • Zarządzenie Nr III/506/74/14 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Krzanowice (zarządzenie)

 

 • Ogłoszenie o I publiczny nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wojnowicach (ogłoszenie, regulamin)

 

 • Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym ( ogłoszenie )

 

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzanowice (obwieszczenie

 

 • Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarkowania przestrzennego gminy Krzanowice ( ogłoszenie ).

 

 • Informacja o wynikach konkursu ofert-Kluby Sportowe (informacja)

 

 • Informacja o wynikach konkursu-Caritas (informacja)

 

 • Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu: 17 marca 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach (informacja)

 

 • I Publiczny nieograniczony przetarg ustnyna sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Krzanowicach (ogłoszenie , regulamin)

 

 • Zarządzenie Nr III/438/6/14 Burmistrza Krzanowic z dnia 14.01.2014r. dotyczące ogłoszenia w 2014 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu ( zarządzenie ).

 

 • Zarządzenie Nr III/439/7/14 Burmistrza Krzanowic z dnia 14.01.2014r. dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozgrywek sportowych w 2014 roku. ( zarządzenie ).

  

 • Zarządzenie Nr III/399/107/13 Burmistrza Krzanowic z dnia 24.10.2013r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady miejskiej w Krzanowicach w sprawie programu współpracy na rok 2014 Gminy Krzanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ( zarządzenie ).

   

 • Burmistrz Krzanowic ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Krzanowicach. ( ogłoszenie , regulamin przetargu ).

 

 • Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 30 lipca 2013 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach. ( informacja ).

 

 • Zarządzenie Nr III/372/80/13 Burmistrza Krzanowic z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie w drodze bezprzetargowej pomieszczenia budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej 33 w Krzanowicach ( zarządzenie ).

 

 • Zarządzenie Nr II.365.73.13 Burmistrza Krzanowic z dnia 26.06.2013r. dotyczące przeprowadzenia konsulatacji projektu zmiany do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zarządzenie ).

 

 • Burmistrz Krzanowic ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Krzanowicach ( ogłoszenie regulamin ).

 

 • Urząd Miejski w Krzanowicach informuje, iż w każdy wtorek w siedzibie Urzędu można zasięgnąć bezpłatnej porady z zakresu:

- BHP

- Prawa Pracy

- Bezpieczeństwa żywności

- Usuwania azbestu

- Wypadków w pracy i poza nią.

 

Porady udzielane są przez pracowników firmy BHP-ex Daniel Ciężkowski. Przedstawiciele firmy posiadają wszelkie uprawnienia do udzielania w/w informacji.

Najbiższe terminy udzielania porad:

kwiecień -    09, 16, 23, 30

maj -             07, 14, 21, 28

czerwiec -    04, 11, 18, ,25

W godzinach od 15.00 do 17.00.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 • Zarządzenie Nr III/316/24/13 Burmistrza Krzanowic z dnia 27.03.2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach w sprawie programu współpracy na rok 2013 Gminy Krzanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ( zarządzenie )

 

 • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZGRYWEK SPORTOWYCH W 2013 ROKU ( wyniki konkursu ).

 

 • ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH - PIELĘGNACJA LUDZI CHORYCH, STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DOMU W 2013 ROKU ( wyniki konkursu ).

 

 • VIII Między narodowy Konkurs Plastyczny im. J. von Eichendorffa rozstrzygnięty!!! ( wyniki )

 

 • Zarządzenie nr III/295/3/13 Burmistrza Krzanowic z dnia 03.01.2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozgrywek sportowych w 2013 roku. ( zarządzenie ).

 

 • Zarządzenie nr III/296/4/13 Burmistrza Krzanowic z dnia 03.01.2013 roku w sprawie ogłoszenia w 2013 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych - pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnipsparwnych w domu (zarządzenie )

 

 • Zarzązenie Nr III/273/123/12 Burmistrza Krzanowic z dnia 30.11.2012r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych m,ających charakter cywilnoprawny, które przypadają gminie Krzanowice, jak również jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego ( zarządzenie ).

 

 • Obwieszczenie Burmistrza Krzanowic z dnia 05.12.2012r. w sprawie: rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych ( obwieszczenie).

 

 • Zarządzenie Burmistrza Krzanowic dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie utrzymania czystości o porządku na terenie Gminy Krzanowice ( zarządzenie ; ogłoszenie ).

 

 • Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Gminy Krzanowice ( ogłoszenie ; obwieszczenie ).

 

 • Burmistrz Krzanowic I publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie terenu inwestycyjnego z zabudowaniami obejmującym prawo własności działki gruntu ( ogłoszenie ; regulamin )

 

 

 • Burmistrz Krzanowic informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Krzanowice z pominięciem procedur otwartego konkursu (podst. prawna art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Dz. U. z 2010r. , Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.). Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 3 sierpnia 2012r. w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach ul. 15 Grudnia 5, tel. 32 410 82 02, e-mail: um@krzanowice.pl. Treść oferty w załączniku. (oferta ).

 

 • Obwieszczenie Burmistrza Krzanowic oraz ogłoszenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej KRZANOWICE II o łącznej mocy 84MW w obrębie geodezyjnym miejscowości Bojanów, Krzanowice, Pietraszyn oraz Borucin GMINA KRZANOWICE" ( obwieszczenie ; ogłoszenie ).

 

 • Ogłoszenie Burmistrza Krzanowic w sprawie II publicznego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Krzanowicach oraz Regulamin przetargu ( ogłoszenie regulamin ).

 

 

 • Postawnowienie Burmistrza Krzanowic  z dnia 22 czerwca 2012r. ( postanowienie ).

 

 • Postawnowienie o podjęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.06.2012r. ( postanowienie ).

 

 

 • Obwieszczenie Burmistrza Krzanowic  z dnia 22 czerwca 2012r. ( obwieszczenie ).

 

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajęcie lokalu uzytkowego położonego w Krzanowicach przy ul. Zawadzkiego 5 (II piętro) ( ogłoszenie , regulamin ).

 

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (AGROMAX )

 

 • Zarzązenie Nr II/194/44/12 Burmistrza Krzanowic z dnia 07.05.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia lokalu użytkowego położonego w Krzanowicach ul. Zawadzkiego 5 (I piętro) w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego ( zarządzenie ; załącznik do zarządzenia ).

 

 • I publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1 oraz udziałem 1493/10000 w gruncie i częściach wspólnych budynku - ul. Cukrownicza 1 w Wojnowicach ( ogłoszenie )

 

 • Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Gminy Krzanowice ( ogłoszenie )

 

 

 

 

 • Uchwała Nr IV/18/11/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie: określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2012 roku (uchwała )

 

 • w spawie: Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotych w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Krzanowicach ( warunki konkursu-usługi opieki pielęgniarskiej )

                                   - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG PIELĘGNIARSKICH ZAPEWNIAJĄCYCH CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ  - ( protokół z konkursu )

                                     - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZKARESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH - PIELĘGNACJA LUDZI CHORYCH, STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DOMU ( wyniki konkursu )

                                     - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ROZGRYWEK SPORTOWYCH W 2012 ROKU ( wyniki konkursu )

 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozgrywek sportowych w 2011 roku + załącznik.
 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozgrywek sportowych w 2011 roku (rozgrywki sportowe 2011)
 • Wzór - Oferta realizacji zadania publicznego
 • Wzór - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
 • w sprawie: ogłoszenia w 2011 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych - pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu + załącznik.
 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych (caritas 2011)
 • w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Wiatrowej Krzanowice o mocy 45 MW na działkach o Nr.: 127, 268 obr. geod. Bojanów, Nr: 98; 153; 136;111; 104; 48; 166; 100; 228; 167/1, obr. geodezyjny Krzanowice, Nr: 873/66; 165 obręb geodezyjny Pietraszyn, oraz na działce Nr 371, obr. geod. Wojnowice Gmina Krzanowice” ( obwieszczenie_09.11.2010r..pdf )
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie szkolenia drużyn młodzieżowych w piłce siatkowej w 2010 roku ( zarzadzenie_burmistrza_krzanowic_z_dnia_30.06.2010r..pdf )
 • obwieszczenie: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice dla terenów rolniczych oznaczonych symbolami: od A1R28 do A1R39, od B1R8 do B1R19, od C1R8 do C1R19, od D1R5 do D1R7, od E1R10 do E1R14 ( obwieszczenie_-_07.05.2010r..pdf )
 • obwieszczenie: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren byłego drogowego przejścia granicznego w Pietraszynie, Gmina Krzanowice ( obwieszczenie_-_14.04.2010r..pdf )
 • obwieszczenie: o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren byłego drogowego przejścia granicznego w Pietraszynie, gmina Krzanowice ( obwieszczenie_-_11.03.2010r..pdf )
 • w sprawie: V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego im. Josepha von Eichendorffa ( konkurs_plastyczny_2010.pdf )
 • obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice dla terenów rolniczych ( obwieszczenie_z_dnia_21.01.2010r.pdf )
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozgrywek sportowych w 2010 roku ( zarzadzenie_-_w_zakresie_rozgrywek_sportowych_w_2010r..pdf )
 • rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rozgrywek sportowych w 2010 roku ( rozgrywki_sportowe_2010.jpg )
 • w sprawie: ogłoszenia w 2010 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych - pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu ( zarzadzenie_-_w_zakresie_uslug_opiekunczych.pdf )
 • rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych - pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu ( caritas_2010.jpg )
 • obwieszczenie: w sprawie "Budowa Elektrowni Wiatrowej Krzanowice o mocy 45 MW na działkach nr 5, 29, 45, 48, 50, 52, 59, 75, 94, 99, 100, 104, 109, 452, Km 1 i 3 obręb geodezyjny Krzanowice, oraz na działkach nr 165, 877/60, 873/66, 1004/30, 1005/30, Km 3 obręb geodezyjny Pietraszyn, Gmina Krzanowice" ( obwieszczenie_-_23.11.2009r..doc )
 • obwieszczenie: o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren byłego drogowego przejścia granicznego w Pietraszynie, gmina Krzanowice ( obwieszczenie_19.11.2009r..doc )
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie szkolenia drużyn młodzieżowych w piłce siatkowej w 2009roku ( zarzadzenie__2009-1.doc )
 • rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ( szkolenia_druzyn_mlodziezowych_w_pilce_siatkowej.jpg )
 • w sprawie: IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego im. Josepha von Eichendorffa ( konkurs_plastyczny_2009.doc )
 • w sprawie: ogłoszenia w 2009 roku otwartego konkursu ofert na realiację zadań publicznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych - pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu ( zarzadzenie_caritas_2009.doc )
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozgrywek sportowych w 2009 roku ( zarzadzenie__2009.doc )
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze 1/2 etatu ( informacja.doc )
 • w sprawie: konkursu na nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze 1/2 etatu ( konkurs_gops.doc )
 • dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dostawa leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek dla dorosłych i środków dezynfekcyjnych ( ogloszenie_o_zamowieniu_-_dostawa_lekow.doc )
 • w sprawie: III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego im. Josepha von Eichendorffa ( konkurs_plastyczny.doc )
 • w sprawie: ogłoszenia w 2008 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu ( zarzadzenie_caritas.doc ).
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozgrywek sportowych w 2008 roku ( zarzadzenie_lks_2007.doc ).
 • rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie rozgrywek sportowych ( rozgrywki.jpg )
Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 17-03-2014
Dodał: admin
Data publikacji: 29-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 05-09-2014
Modyfikował: malgorzata.wiciak
Rejestr zmian dokumentu [+]
Portal www.krzanowice.pl/new/bip/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij